Supergoal's Blog

สสวท. เร่งเผยแพร่ STEM EDUCATION จัดใหญ่มหกรรมสะเต็มศึกษา

1517 view(s)

ข่าวการศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทยครั้งยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เสริมการเตรียมพร้อมให้ประเทศไทยก้าวสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง “สะเต็มศึกษา” อย่างเต็มรูปแบบ 

     ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึง สะเต็มศึกษา (STEM Education) ว่าเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ (Science:S) เทคโนโลยี (Technology:T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer:E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics:M) โดยเน้นการนําความรู้ไปแก้ปัญหาชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคต

     “สะเต็มศึกษา” เป็นแนวทางการจัดศึกษาที่ประเทศชั้นนำหลายประเทศนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดยจัดตั้งเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทย เพื่อระดมความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาและได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ขึ้น

     ในงานนี้มีการจัดนิทรรศการในหัวข้อ “สนุกจัดเต็มกับ สะเต็มศึกษา: Play on STEM” โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1. Play on Ground สนามเด็กเล่นแห่งการเรียนรู้ 2. Play on Study ห้องเรียนสะเต็มศึกษา 3. Play online พื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ 4. Play on Stage กิจกรรมบนเวที และภายในงานมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับโรงเรียน เข้าชมนิทรรศการและร่วมการประชุมสัมมนา โดยมี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนจากสถาบัน อุดมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการงานอาชีพ เป็นต้น

     ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีลดลง สสวท. จึงได้ส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศูนย์สะเต็มศึกษา ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาอื่นๆ นอกจากงานนิทรรศการเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทยครั้งนี้แล้ว สสวท. ยังได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ และศูนย์สะเต็มศึกษาภาค จำนวน 13 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง “สะเต็มศึกษา”

 

ที่มา ทรูปลูกปัญญา