Supergoal's Blog

ศธ.ดันพาสปอร์ตความดีใช้เข้ามหา’ลัยทั่วประเทศ

1083 view(s)

 ศธ. เล็งขยายผลใช้พาสปอร์ตความดีกับเด็กในทุกระดับการศึกษา พร้อมดันให้มีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในมหา’ลัย ชู “นครปฐมโมเดล” เป็นต้นแบบที่เปิดทางให้เด็กดีมีคุณธรรมได้สิทธิเรียนต่ออุดมศึกษา ระบุแม้แต่การเรียนลูกเสือก็ใช้เช่นกัน ไม่ฟันธงขยายผลใช้เข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 หรือไม่ให้เป็นเรื่องของต้นสังกัดพิจารณา

ข่าวการศึกษา

     วันนี้ (21 ก.ค.) นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมขอให้ทุกองค์กรหลักฯได้นำนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้บูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรการวัดและประเมินผล นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการจัดทำพาสปอร์ตความดี ของนักเรียนทุกระดับชั้นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมถึงนักศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ได้มีการจดบันทึกความดีสิ่งที่ตนเองได้ทำในทุกวัน โดยทุกคนจะเขียนความดีที่ตัวเองได้ปฏิบัติในแต่ละวันว่ามีอะไรบ้างลงในพาสปอร์ตความดี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นรับรองให้ ทั้งนี้ ยังได้ขอให้ สกอ. พิจารณานำเรื่องพาสปอร์ตความดีนี้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเด็กเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาด้วย ซึ่ง รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการ กกอ. รับที่จะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) ต่อไป

     “สพฐ. เคยทำโครงการดังกล่าวมาแล้ว โดยมีตัวอย่างของ “นครปฐมโมเดล” ที่โรงเรียนให้นักเรียนทำคุณงามความดีได้สิทธิในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้พาสปอร์ตความดีในการเรียนการสอนลูกเสือเช่นกัน แต่ครั้งนี้ ศธ. จะนำมาดำเนินการอย่างจริงจังและขยายให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อสอดรับกับนโยบายของ คสช. ที่ต้องการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของคนในชาติ ส่วนแนวคิดว่าจะนำพาสปอร์ตความดีขยายผลเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 หรือไม่นั้นก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาต่อไป” ปลัด ศธ. กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม เร็วๆ นี้ ศธ. จะทำความร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนา กระทรวง (พศ.) วัฒนธรรม (วธ.) มหาเถรสมาคม (มส.) จัดการเรียนการสอนธรรมะในสถานศึกษาอย่างเข้มข้น เพื่อต้องการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ซึ่งเมื่อเด็กจบหลักสูตรนี้จะได้ประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นตรีควบคู่กับการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาต่อไป

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนครปฐมโมเดล นั้น เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 ที่มีการคัดเลือกนักเรียนให้เข้าเรียนจากพฤติกรรมคุณธรรม และทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้โอกาสในการเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย